Podle Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (DS-GVO)/GDPR

Copyright / Autorské právo

 

© Copyright 2018, Amberg Group AG, Regensdorf-Watt, Schweiz

Autorské právo pro zveřejněné obsahy mají všechny firmy skupiny Amberg nebo speciálně uvedení vlastníci práv. Pro reprodukci / pořizování kopie jakýchkoli prvků je třeba si předem vyžádat písemný souhlas nositele autorského práva.

 

Smluvní ustanovení, které omezuje nebo vylučuje odpovědnost osoby

Skupina firem Amberg AG sestavuje obsahy těchto internetových stránek s velkou pečlivostí a stará se o jejich pravidelnou aktualizaci. Údaje v každém případě slouží pouze jako nezávazná všeobecná informace a nenahrazuje zevrubné individuální poradenství.

Skupina firem Amberg AG nepřebírá žádné garance týkající se aktualizace, správnosti a úplnosti informací na těchto stránkách nebo vždy bezporuchový přístup na tyto stránky. U odkazů (Links) na internetové stránky třetích osob skupina firem Amberg AG za obsahy stránek, které je možno na daném odkazu elektronicky vyvolat, nenese žádnou odpovědnost. Aktivací odkazu opustíte nabídku na informace o skupině firem Amberg AG. Pro nabídky třetích osob mohou proto platit odlišná ustanovení vztahující se zejména na ochranu dat.

Skupina firem Amberg AG u servisních výkonů, zejména stahování dat, které dala skupina firem Amberg AG k dispozici na internetových stránkách firem Amberg AG, vylučuje jakékoliv ručení i za mírné porušení povinností.

Nároky na ručení vůči firmám skupiny Amberg za škody materiální či nemateriální povahy vzniklé na základě přístupu nebo užívání případně nepoužívání zveřejněných informací, zneužití spojení nebo technických poruch, jsou vyloučeny.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Firmy skupiny Amberg si vyhrazují právo, stránky nebo celkovou nabídku změnit, doplnit, vymazat nebo dočasně či s konečnou platností zrušit, aniž by toto musely předem nebo vůbec oznámit.

 

Odkazy / LINKS

Za webové stránky, na kterých je odkaz uveden, ručí daný správce/provozovatel. Firmy skupiny Amberg nemají na aktuální a budoucí obsahy takto propojených webových stránek žádný vliv. Za informace a služby, které jsou s webovými stránkami spojené, zodpovídají v plném rozsahu uvedené třetí osoby. Jakákoli odpovědnost za takové webové stránky se ze strany skupiny firem Amberg odmítá.

 

Ochrana dat

Veškerá data uvedená na webových stránkách skupiny firem Amberg AG, která se týkají osobních údajů, se ukládají a zpracovávají výhradně pro individuální péči o Vás, pro zasílání informací o produktu nebo předložení nabídek na služby. Tyto lze případně poskytnout i dalším subjektům ve skupině Amberg. Skupina firem Amberg AG ujišťuje, že s Vašimi údaji bude nakládat podle ustanovení týkajících se právní ochrany údajů jako s důvěrnými.

 

Nakládání s osobními údaji

Podle ustanovení týkajících se právní ochrany údajů má každá osoba nárok na ochranu svých dat před zneužitím. Skupina firem Amberg toto ustanovení dodržuje.

Ve spolupráci s naším poskytovatelem webových služeb se snažíme databáze před přístupy cizích osob, ztrátami, zneužitím nebo zfalšováním co nejlépe chránit.

Při přístupu na naše webové stránky jsou anonymizována a interně vyhodnocována pouze a jedině neosobní uživatelská data jako je Vaše IP-adresa, posledně hledaná stránka, používaný prohlížeč, datum, čas a všechny informace, které jsou přenášeny do provozního systému za účelem rozpoznání trendů a zlepšení online-nabídky. Z tohoto přístupu pro Vaši osobu nevyplývají žádné důsledky ani rizika.

S osobními údaji se nakládá přísně důvěrně. Tyto se ani neprodávají ani nedávají třetím osobám k dispozici.  Výjimku tvoří externí poskytovatelé služeb, kteří z našeho příkazu nutně zpracovávají potřebná data. Konkrétně se jedná o tyto poskytovatele služeb: Google Inc. (statistika přístupů).

 

Zprávy, opravy a výmaz dat

V případě Vaší žádosti o informaci, opravu nebo výmaz dat se obraťte s uvedením Vašeho jména, Vaší kontaktní adresy a telefonního čísla včetně kopie Vašeho osobního průkazu na dataprotection amberg.ch nebo poštou na osobu pověřenou ochranou osobních údajů na adresu:

Amberg Group AG                    
Datenschutzbeauftragter
Trockenloostrasse 21
8105 Regensdorf-Watt

Poukazujeme na to, že Vaše právo na vymazání údajů může být zákonnými povinnostmi úschovy dat, která musíme respektovat, omezeno. Kromě toho mohou podle zákona do těchto dat elektronicky nahlédnout soudy, orgány činné v trestním řízení nebo další zákonem určené úřady nebo si vyžádat informaci.

 

Ochrana dat pro uchazeče

Při náboru nových zaměstnanců zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme v rámci obsazení potřebné pracovní pozice. Toto platí pro kontaktní údaje a všechna data jako jsou životopis, vysvědčení, kvalifikace, odpovědi na dotazy atd. a případně údaje o bankovním spojení pro úhrady cestovních nákladů.

Pro dotčené osoby platí ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Pokud nedojde k přijetí uchazeče do zaměstnání, budou údaje vymazány nejpozději šest měsíců po ukončení náborového procesu, ledaže se Vaše osobní údaje mohou pro budoucí ucházení se o místo po dohodě s Vámi a na základě Vašeho souhlasu uschovat. 

Cookies

V určitých případech se používá tzv. Cookies. Mohou Váš prohlížeč nastavit tak, že se před uložením Cookies na monitoru objeví varování. Můžete tak upustit od výhod osobních Cookies. V tomto případě však nelze určité služby používat.

Tuto webovou stránku používá Google Analytics jako službu pro analýzu webů společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které Vám umožňují analýzu používání webových stránek. Informace, které Cookie Vaším používáním této webové stránky vytvoří (včetně Vaší IP-adresy), se převedou na server Google do USA a tam se uloží. Google tyto informace použije pro vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, shrnutí aktivit na webových stránkách pro provozovatele webu a provádění dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. Jak předepisuje zákon, Google nebude tyto informace nebo data, která zpracovává, sdílet s třetími osobami. Google v žádném případě neposkytne Vaši IP-adresu a ostatní údaje. Instalaci Cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme Vás však, že v tomto případě nelze veškeré funkce těchto webových stránek použít v plném rozsahu. Užíváním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů, které byly získány společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu

(Podmínky Google Analytics).

 

Sociální sítě

Webové stránky jednotlivých firem slupiny Amberg používají pro vstup na internet "Plug-ins" tyto sociální sítě:

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • a další

Kliknete-li na Social Media Plug-in, budete přesměrováni na webové stránky vybraného nabízejícího. Pokud se na těchto webových stránkách objeví odkaz Amberg, neplatí na těchto webových stránkách ustanovení společnosti Amberg o ochraně osobních údajů, nýbrž ustanovení o ochraně dat vybraného nabízejícího. V případě, že máte u vybraného nabízejícího uživatelský účet, se může stát, že daný nabízející k Vašemu uživatelskému účtu přidá například informaci, že jste se přesměrovali z webové stránky společnosti Amberg na webové stránky vybraného nabízejícího. Je možné vybrat si ustanovení o ochraně údajů daného nabízejícího nebo se na toto nabízejícího dotázat. U většiny webových prohlížečů můžete na řádku pro adresu vidět, zda se na webových stránkách společnosti Amberg nacházíte nebo nenacházíte.