Politika integrovaného systému managementu u společnosti AMBERG Engineering Brno, a.s.

 

Politika kvality

 

Vedení společnosti vyhlašuje tuto politiku kvality pro podporu strategického zaměření společnosti v oblasti projektování staveb a zavazuje se k plnění právních a jiných požadavků v rámci systému managementu kvality, které vyplývají z kontextu v němž společnost působí a dále z určení potřeb a očekávání zainteresovaných stran.
Znakem všech společností skupiny AMBERG byla vždy vysoká jakost poskytovaných služeb. Jakost je v našich kancelářích hlavní zásadou. Značí kulturu podniku ve všech rozhodujících směrech. Tuto filozofii podporuje již od roku 1995 certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001 zaváděný postupně ve všech filiálkách skupiny AMBERG. Od roku 2004 jsou certifikovány všechny filiálky skupiny AMBERG. V rámci zpracovávání projektů je zvláště u velkých projektů standardem, že má každý projekt vytvořen vlastní systém managementu kvality.

 

Environmentální politika a politika BOZP

 

Společnost pro certifikované činnosti zavedla a udržuje systém environmentálního managementu ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001. V celé společnosti jsou tyto systémy provázany s certifikovaným systémem managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001. Uplatňované systémy jsou závazné pro všechny zaměstnance a všechny činnosti společnosti. Hlavním cílem environmentálního managementu organizace AMBERG Engineering Brno, a.s. je minimalizace dopadů z vlastních činnosti do životního prostředí ve všech fázích přípravy a realizace těchto činností.
Hlavním cílem managementu BOZP je prevence ve všech činnostech tak, aby se předcházelo možným havarijním stavům, úrazům, nemocem z povolání a poškození zdraví.
Implementací EMS a SM BOZP se společnost přihlásila k podnikatelské odpovědnosti za dopady svých činností na životní prostředí a za přístup k BOZP. Zároveň se zavázala podnikat taková opatření, která jsou v souladu s moderními trendy managementu při řízení ochrany životního prostředí a řízení oblasti BOZP.
Environmentální politika a politika BOZP jsou základními dokumenty, které stanovují závazky společnosti v oblasti životního prostředí a v oblasti BOZP. Politika je stanovena a dokumentována vrcholovým vedením společnosti a podléhá pravidelným revizím prováděných v rámci přezkoumání EMS a BOZP vrcholovým vedením společnosti. Prostřednictvím představitele managementu jsou s environmentální politikou a politikou BOZP seznamováni všichni zaměstnanci společnosti. Environmentální politika a politika BOZP odpovídá povaze, rozsahu environmentálních dopadům a rizik BOZP při činnostech společnosti,  obsahuje závazek k neustálému zlepšování, obsahuje závazek plnit požadavky platných zákonů a nařízení a jiných požadavků v oblastech životního prostředí a BOZP, kterým společnost podléhá, poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumání cílů a cílových hodnot, je dokumentována, realizována, pravidelně přezkoumávána, udržována a sdělována všem zaměstnancům a je dostupná zainteresovaným stranám a veřejnosti.

Vrcholové vedení společnosti stanovilo tuto environmentální politiku a politiku BOZP:

 

  • Dodržovat právní předpisy a jiné požadavky a doporučení opatření v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
  • Hledat možnosti a prostředky vedoucí k neustálému se zlepšování ve svém přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce
  • Uplatňovat všechna opatření k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečišťování a opatření k prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • Nabízet a poskytovat zákazníkům projekty a služby, splňující parametry standardů kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
  • Komunikovat se zainteresovanými stranami v otázkách týkajících se chování a činností společnosti v oblastech životního prostředí a bezpečnosti práce 
  • Řídit a vychovávat zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí a přístupu k bezpečnosti práce tak, aby plně chápali, podporovali a prosazovali environmentální politiku a politiku BOZP společnosti


V Brně dne 1.11.2016       Ing. Vlastimil Horák, ředitel společnosti